Οικιακά και επαγγελματικά Φίλτρα νερού, Αποσκληρυντές